• Concurrerend
  • Kwaliteit
  • Jarenlange doorontwikkelde kennis

Privacy policy

BOUWMA BOUWMACHINES B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BOUWMA BOUWMACHINES B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BOUWMA BOUWMACHINES B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van keuringen.

Persoonsgegevens behorende bij keuringen worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de administratie rond keuringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De jaarlijkse keuring van het materieel door BOUWMA BOUWMACHINES B.V.

Voor de bovenstaande doelstelling kan BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de jaarlijkse keuring voor u verricht en het bericht van de klant krijgt dat het materieel verkocht of afgedankt is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers.

Persoonsgegevens van medewerkers worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden.

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de bestuurlijke taken van de bestuursleden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De benoeming als bestuurslid.

Voor de bovenstaande doelstelling kan BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Kopie ID;

– BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men deel uit maakt van het bestuur en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan bedieningstrainingen.

Persoonsgegevens behorende bij deelnemers aan bedieningstrainingen worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitgeven van certificaten aan deelnemers aan bedieningstrainingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Deelname aan een bedieningstraining.

Voor de bovenstaande doelstelling kan BOUWMA BOUWMACHINES B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Pasfoto.

Uw persoonsgegevens worden door BOUWMA BOUWMACHINES B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat het certificaat geldig is.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het hosten van de CRM, DMS en CMS-systemen;

– Het hosten van de database van keuringen;

– Het hosten van de database van trainingen;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waar we wel persoonsgegevens aan geven maken wij hier uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, door middel van een overeenkomst. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.

BOUWMA BOUWMACHINES B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens BOUWMA BOUWMACHINES B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoordbeleid en authenticator op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

BOUWMA BOUWMACHINES B.V.

Bekijk onze Privacy Policy